Условия за ползване

Условията на споразумението между Вас и „Нитридинг”

Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби, включително тези, уреждащи контрола върху износа и реекспорта. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Този Web сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този Web сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. „Нитридинг” може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

„Нитридинг” не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност. „Нитридинг” не предоставя гаранции, че отчетените при използването на предоставяната от „Нитридинг” информация проблеми ще бъдат разрешавани. Чрез предоставянето на информация „Нитридинг” не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.

„Нитридинг” не желае да получава от Вас поверителна информация или лични данни чрез нашия Web сайт. Моля, отбележете, че всяка информация или материал, изпратени на „Нитридинг”, НЯМА да бъдат смятани за поверителни. Като изпращате на „Нитридинг” информация или материали, предоставяте на „Нитридинг” неограничен и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, извеждане, изпълнение, модифициране, предаване и разпространение на тези материали или информация, и приемате също, че „Нитридинг” е свободна да използва всички идеи, концепции, технологии или техники, които изпращате, за всякакви цели. При все това, ние няма да оповестим името ви или по друг начин да направим публичен факта, че сте подали материали или друга информация, освен ако: (a) получим вашето разрешение да използваме името Ви; или (b) Ви уведомим предварително, че материали или друга информация, подадена от Вас в определена част на този сайт, ще бъде публикувана или използвана по друг начин във връзка с името Ви; или (c) ако сме задължени от закона да го направим.

Глобална достъпност

Информацията, публикувана от „Нитридинг” в World Wide Web, може да съдържа препратки към или упоменавания на „Нитридинг” услуги, които не са обявени във Вашата страна. Такива упоменавания не са предназначени да внушат, че „Нитридинг” възнамерява да обяви тези услуги във Вашата страна. Консултирайте се с местния търговски представител на „Нитридинг” за информация, касаеща продуктите, програмите и услугите, до които можете да имате достъп.

Задълженията на „Нитридинг” относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга от „Нитридинг” извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на Ваша отговорност.

Бизнес връзки

„Нитридинг”  не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на „Нитридинг”, дори ако той включва логото на „Нитридинг”, моля, приемете, че сайтът е независим от „Нитридинг”, и че „Нитридинг” няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. В добавка, връзка към не-„Нитридинг”  Web сайт не означава, че „Нитридинг” подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. От Вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се убедите, че всичко, избрано за употреба от Вас, не съдържа вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителна природа.

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, „НИТРИДИНГ” ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ WEB САЙТ, ИЛИ ОТ ВСЕКИ ДРУГ СВЪРЗАН WEB САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКВИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВИ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ „НИТРИДИНГ”  САМО НА ОСНОВА "ТАКАВА, КАКВАТО Е". „НИТРИДИНГ” НЕ ПРЕДОСТАВЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Продаваемост и ненарушаване на права

„Нитридинг” има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързан от всички така направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързан.